REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „CHATKA PUCHATKA”

GRUPY ŻŁOBKOWEJ

 

 1. Postanowienia ogólne

  1.Punkt przedszkolny „Chatka Puchatka” jest placówką prywatną.

  2. Siedziba mieści się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 46.

  3. Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną na rzecz dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do 3 lat przez cały rok kalendarzowy. Jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 17:30. W dni ustawowo wolne od pracy przedszkole nie prowadzi działalności.

  4. Dodatkowa opieka nad dzieckiem rozpoczyna się od godziny 17:30 wówczas Rodzić/Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 20 zł za każde rozpoczęte 60 min.

  5. Możliwość zostawienia dziecka w Przedszkolu w dni świąteczne i wolne od pracy ustalane jest indywidualnie.

  6. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

  7. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.

  8. Rodzice/Opiekunowie którzy chcą korzystać z usługi przedszkola, podpisują umowę cywilnoprawną z właścicielem przedszkola, oraz wypełniają kartę informacyjna o dziecku. Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przedszkola.

  9. Zapisy do przedszkola trwają cały rok, okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

  10. Opłaty za pobyt w przedszkolu reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptacje regulaminu i cennika.

  11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności:

  a. za zniszczenie ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w grupach,

  b. za rzeczy osobiste przyniesione do przedszkola, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.

  12. Zabrania się przynoszenia do przedszkola:

  a. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,

  b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

 2. Podstawowe zadania przedszkola

  1. Pomoc rodzicom/ opiekunom w opiece nad dzieckiem.

  2. Organizacja zabawy i kontaktu z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanej kadry.

  3. Nadzorowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 3. NASZE CELE

  1. Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.

  2. Zapewnienie właściwego personelu wychowawczego.

  3. Indywidualny rozwój dziecka (intelektualny, fizyczny, moralny i społeczny).

  4. Stworzenie dobrych relacji między:

  - dziećmi

  - dziećmi i personelem przedszkola,

  - personelem przedszkola a rodzicami.

 4. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

  1. Opieka wykwalifikowanej kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.

  2. Zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w pomieszczeniach przedszkola.

  3. Współpraca z rodzicami – uwzględnianie propozycji do programów wychowawczych, oraz programów profilaktycznych.

  4.W ramach wpisowego gwarantujemy:

  - materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy,

  - pomoce dydaktyczne i edukacyjne m.in.: zabawki, książki,

  - śliniaki, nocnik.

  5.Czesne obejmuje:

  - pobyt Dziecka w przedszkolu zgodnie z zakupionym abonamentem (szczegóły reguluje cennik)

 5. OFEERTA PROGRAMOWA

  1.Program zabaw i zajęć w Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka.

  2. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie.

  3. Nauka poprzez zabawę, która ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami:

  - zajęcia ruchowe,

  - wyciszające,

  manualne,

  - interaktywne,

  - gimnastyczne,

  - zabawy z muzyką, itp.

  4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów dziecka i przygotowanie do życia w grupie.

 6. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

  1. Warunkiem zapisana oraz pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy cywilnoprawnej, wpłacenia wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.

  2. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 5-go dnia każdego miesiąca.

  3. Wpisowe należy uiścić w dniu podpisania umowy.

  4. Należne opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy lub w kasie przedszkola.

  5. Z zastrzeżeniem sytuacji, do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie przedszkola, wszelkie opłaty wniesione przez rodziców/opiekunów są bezzwrotne.

NUMER KONTA BANKOWEGO :

CHATKA PUCHATKA

IZABELA PAŁKIEWICZ

40 1020 1332 0000 1002 1045 6657

( w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego)

Nieterminowe uiszczanie należności ( opłata nie wpłynęła na konto do 10-go dnia danego miesiąca) jest podstawo do naliczenia odsetek 0,1% miesięcznej opłaty stałej za każdy dzień opóźnienia. W szczególnych przypadkach może być podstawą do wypowiedzenia umowy pobytu dziecka w przedszkolu oraz wiążę się z skreśleniem z listy wychowanków.

 1. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku całodzienne wyżywienie( ciepłe posiłki są przechowywane a następnie podgrzane i podane dziecku) lub korzysta z wyżywienia oferowanego przez przedszkole.

 2. Rodzic/ opiekun ma obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

  DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.

  NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW.

 3. W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w przedszkolu, personel placówki niezwłocznie informuje o powyższym fakcie rodziców/opiekunów dziecka. Rodzic/opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu uzyskania informacji. W przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie, personel placówki wzywa lekarza. Rodzic /opiekun ponosi koszty wizyty lekarskiej.

 4. Przy całodniowej nieobecności, zwracamy równowartość wykupionych posiłków pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka.

 5. O każdym przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, najpóźniej 1 dnia nieobecności rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę.

 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru dziecka, do momentu zabrania z grupy.

 7. Rodzic może przebywać z dzieckiem w przedszkolu w ramach tzw adaptacji nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką przedszkola. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie mu sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.

 8. W trakcie odbierania dziecka z przedszkola należy nie przedłużać pobytu na terenie placówki.

 9. Rodzic/opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe rodzic/opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 17:30 rodzic/opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 20 zł za każde następne 60 minut.

 10. Dzieci mogą być odbierane z placówki tylko przez rodziców/opiekunów lub przez osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione.

 11. Osobom w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu dzieci nie będą wydawane.

 12. Rodzice/opiekunowie dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwo życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca przedszkola”Chatka Puchatka” z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy przedszkolnej.

 13. Na czas pobytu w placówce rodzic/opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:

  - butelkę do karmienia- jeśli dziecko jest karmione butelką

  - butelkę do picia- jeśli pije napoje z butelki

  - obuwie na zmianę zapinane na rzepy lub zatrzask- jeśli dziecko samo chodzi

  - piżamę – jeśli dziecko leżakuje w piżamie

  - odzież na zmianę

  - środki higieny osobistej ( pampersy, chusteczki wilgotne, kremy pielęgnacyjne)

  - szczoteczkę do zębów- w przypadku starszych dzieci

  - smoczek- jeśli dziecko korzysta ze smoczka

 14. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na :

  - umieszczenie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w przedszkolu, w galerii, kronice, stronie internetowej

  - w przypadku dzieci, któe nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedes/nocnik, zmiane pieluszki dziecka i niezbędna w tym zakresie pielęgnację.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin punktu przedszkolnego „Chatka Puchatka” został zatwierdzony przez personel oraz rodziców.

  2. Regulamin może być modyfikowany.

  3. Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę działalności punktu przedszkolnego”Chatka Puchatka”.

  4. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń i na stronie www.

  5. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między przedszkolem a rodzicem/opiekunem prawnym.

  6. O ewentualnych zmianach w regulaminie lub cenniku przedszkola informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30dni od momentu wprowadzenia zmian.

   

https://www.facebook.com/Chatka-Puchatka-Przedszkole-i-%C5%BB%C5%82obek-647526801972067/?fref=ts